Vedtægter for Midtfjord MC
VEDTÆGTER

           


                                    Foreningens navn, hjemsted og formål


                                                                   §1

Foreningens navn er "Midtfjord MC. Løgstør" og den er hjemmehørende i Vesthimmerlands kommune
 

                                                                   § 2

Foreningen har til formål:

1: At fremme interessen for det at køre på motorcykel.
2: At gavne motorcyklismens sag udadtil
3: At gennemføre mødevirksomhed og derved at skabe kontakt mellem motorcyklister
4: At gennem sit virke være med til at højne trafiksikkerheden for motorcyklister
5: At styrke det sociale sammenhold i klubben


                                               Foreningens medlemmer

                                                                    § 3

Enhver der er fyldt 18år, som ejer en motorcykel, samt anerkender klubbens formål og virke, kan optages som medlem af foreningen  

Der er 2 former for medlemskab:

Aktivt: A-medlemskab : Som A-medlem har man ret til at deltage i klubbens aktiviteter samt har stemmeret ved klubbens generalforsamling og er opstillesberettiget til klubbens bestyrelse
Alle der bor inden for en radius af 50 km. fra klubhuset og ejer en motorcykel skal være A-medlemmer

Passivt B-medlemskab : Som B-medlem har man ret til at deltage i Klubbens arrangementer.
B-medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen, men kan ikke opstilles til valg til bestyrelsen.
Som B-medlemmer kan optages samlevende (M/K) eller kærester (M/K) til A-medlemmer, hvad enten de selv ejer motorcykel eller er bagsædepassagerer. Desuden kan man optages som B-medlem, hvis man bor uden for en Radius på 50 km (fra klubhuset), men er interesseret i at deltage i klubbens arrangementer.
Efter mindst 3 års aktiv virke, kan enhver blive passiv medlem, hvis man ikke efter 8. måned har købt motorcykel igen.
Passive medlemmer indgår i forefaldende arbejde og kan i øvrigt have andre tillidsposter på lige fod med aktive medlemmer, dog ikke som medlem af bestyrelsen.


                                                                   § 4

Et medlem der står i mere end 2 måneders kontingentrestance, vil miste sine medlemsrettigheder.
Et medlem, der ved sin optræden, skader foreningens omdømme og virksomhed, tildeles en advarsel, sættes i karantæne eller ekskluderes.
Beslutningen om tildeling af advarsel, karantæne eller eksklusion træffes af bestyrelsen.
Bestyrelsens beslutning kan indkaldes for generalforsamlingen.


                                                                     § 5

Foreningens medlemmer må ikke bære rygmærker, cowboyvest eller andre provokerende genstande. Ved overtrædelse heraf, kan bestyrelsen tildele advarsel, karantæne eller eksklusion jfr. § 4

                                                                     § 6

Kontingent, gebyr m.v. fastsættes for det følgende år på en ordinær generalforsamling, kontingent betales forud hver d. 1/2 og d. 1/8

                                                        

                                                             Bestyrelsen

                                                                     § 7

Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer og 2 suppleanter, der alle vælges på en generalforsamling. 2 medlemmer er på valg i lige år og 3 medlemmer i ulige år ved ordinær generalforsamling.
Valgbar til bestyrelsen er ethvert aktivt medlem (A-medlem). I tilfælde af vakance indtræder suppleanten. Formanden vælges i bestyrelsen ved et konstituerende møde senest 1 uge efter generalforsamlingen.
Formanden leder bestyrelsesmøderne og repræsenterer bestyrelsen på foreningens generalforsamling.
Bestyrelsen vælger af sin midte en kasserer, hvem det påhviler at opkræve kontingent, at føre foreningens bøger, samt sørge for at regnskabet, inklusive nødvendige bilag, er ført a jour.
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller et andet medlem af bestyrelsen finder det nødvendigt, dog mindst hver 3. måned.  Formanden indkalder til bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 3 eller flere bestyrelsesmedlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens - i hans fravær den fungerende formands- stemme udslaget. Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsens møder, og protokollen underskrives af protokolføreren og formanden. Mellem generalforsamlingerne er bestyrelsen foreningens øverste myndighed, dog med ansvar overfor vedtægten og generalforsamlingen. I tilfælde hvor nærværende lov intet foreskriver, samt i fortolkningsspørgsmål, træffer bestyrelsen fornøden afgørelse. Vedtægten er bindende for alle medlemmer.


                                                      Regnskab og revision

                                                                     § 8

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Revision af regnskab foretages af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer, der ikke behøver at oppebære medlemskab af foreningen. Revisorerne vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen. Foreningens formue bør være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og så vidt muligt rentebærende.

                                                      Generalforsamlingen

                                                                    § 9

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed                                                                    § 10

Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, såfremt bestyrelsen eller over 1/3 af medlemmerne ønsker det. Vårs kontingent
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen senest 1 uger efter modtagelsen af skriftlig anmodning herom indeholdende dagsorden.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelse sker via e-mail og ved opslag i klubben samt på hjemmesiden
(www.midtfjordmc.dk) under fanebladet ” klubinformationer” og der udsendes en SMS til medlemmerne om generalforsamlingen med henvisning til hjemmesiden. Regnskabet udsendes sammen med det kommende års budget pr. e-mail
Kontingent opkrævning udsendes via e-mail, med anførelse af Bankkonto til overførsel
Kontingentterminerne er: 1. februar med seneste betaling senest 15. februar,
og 1. August med betaling senest 15.August
Alle indkaldelser skal indeholde dagsorden.

                                                      § 11


Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende dagsorden

1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Fremlæggelse af regnskab
3a: fremlæggelse og godkendelse af budget for kommende år
4: Fastsættelse af kontingent for det følgende år
5: indkomne forslag
6: Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
8: Valg af 2 revisorer
9: evt. 

Forslag fra medlemmer til behandling under pkt. 5, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen

                                                     
§ 12


Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør procedurespørgsmål. Ligeledes er det dirigentens opgave at optælle stemmer og bekendtgøre resultaterne. Dirigenten skal altid ved generalforsamlingens begyndelse, kontrollere at generalforsamlingen er indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne. Ligeledes skal dirigenten undersøge. i hvilket omfang de fremmødte er stemmeberettigede.

                                                     
§ 13

Kun medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.
Et medlem kan lade sig repræsenterer ved skriftlig fuldmagt. Hvor vedtægten ikke angiver andet, træffes beslutninger ved simpelt flertal. Afstemning skal ske skriftligt, såfremt blot et medlem ønsker det.
Til ændring af foreningens vedtægter og opløsning af foreningen kræves, at 2/3 af fremmødte stemmer herfor ,og at der på generalforsamlingen er repræsenteret mindst halvdelen af foreningens medlemmer. Såfremt ikke halvdelen er repræsenteret, skal der straks indkaldes til ekstraordinær generalforsamling,med mindst 2 uger og højst 3 ugers varsel.
På den ekstraordinære generalforsamling kan de, på den tidligere generalforsamling godkendte  vedtægtsændringer, eller vedtagelse af foreningens opløsning stadfæstes, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer herfor uanset hvor mange, der giver møde på den ekstraordinære generalforsamling.
I forbindelse med foreningens opløsning skal generalforsamlingen træffe bestemmelse om at, Midtfjord MC´s aktiver efter indfrielse af evt. passiver tildeles et velgørende formål  i Vesthimmerlands kommune


                                           
Tegning - hæftelse

                                                                      §14

Foreningen forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer
Formanden kan meddele foreningens kassere fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgående forpligtelser. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den for foreningen til enhver tid hørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.


                                                                    

 
Nærværende vedtægter er godkendt på den ekstraordinære generalforsamling den 9. dec. 2008 samt ved en efterfølgende den 29. dec. 2008 samt ved generalforsamlingen den 24. februar 2015, samt ved generalforsamlingen den. 23. februar 2016.


 

 

 

 

                      
Foreningens LOGO